Affärsidé

Xspray Pharmas affärsidé är att skapa värde genom utveckling och kommersialisering av egna läkemedel baserade på väldokumenterade substanser som erbjuder betydande medicinska fördelar, möter medicinska behov och har mycket stor kommersiell potential.

Mål

Bolagets mål är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling och försäljning av proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling. Det primära affärsmålet är att mellan 2020-2023 introducera tre produkter på USA-marknaden med patentskyddad, semi-exklusiv rätt till försäljning vid sidan av tre redan etablerade storsäljande cancerläkemedel.

Vision

Xsprays vision är att genom sin unika teknologi etablera sig som en världsledande aktör för generiska och/eller förbättrade varianter av etablerade proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling och att därigenom öka patienternas livskvalitet och chans till överlevnad. Genom en aggressiv prissättning och patentstrategi ska Xspray ta marknadsandelar och skapa en långsiktig lönsamhet för bolaget och dess ägare samtidigt som kostnadsbördan i samhället kan reduceras.

Affärsmodell

Xsprays teknologi möjliggör att produkterna kan säljas semi-exklusivt på utvalda marknader parallellt med originalläkemedel och där en attraktiv prissättning möjliggör snabb marknadspenetration och höga marknadsandelar. Teknologin skapar även relevanta medicinska fördelar för patienterna. Därtill kan Bolaget licensiera ut teknologin till samarbetspartners för att utvärdera och förbättra läkemedelskandidater som befinner sig i kliniska faser alternativt redan är lanserade.
Xsprays affärsmodell är att utlicensiera sina produktkandidater till större bolag, som har originalläkemedel på marknaden, eller till generikabolag som ska marknadsföra Bolagets produkter. Utlicensiering ska ske strax före eller efter att produktkandidaten godkänts som läkemedel. Utlicensieringen förväntas ge Bolaget en initial betalning samt royalties på försäljningen vid lansering av läkemedlet.
Bolaget kan på sikt komma att etablera egen försäljning på utvalda marknader för att därigenom få en större del av intäkterna när produkterna når marknaden.

Strategi

Xsprays strategi består i att applicera Bolagets teknologiplattform på Bolagets produktportfölj som består av noga utvalda läkemedelskandidater för vilka marknadspotentialen är signifikant och där Xspray förväntas kunna ha en fördelaktig konkurrensposition. Xsprays hybridnanopartiklar (HyNap) är amorfa, vilket skapar möjlighet att lansera produkter väldigt få har möjlighet att göra när det skapas ett patentfönster på marknaden. Patentfönster är tiden mellan utgångsdatum av det primära substanspatentet för originalläkemedlet och de relevanta sekundära patenten. Det ger Bolaget en attraktiv särställning mot konkurrenter och möjlighet till lansering direkt efter originalpatentets utgång men där andra produkter inte kan lanseras p.g.a. gällande sekundära patent.

 

Affärsstrategi

Xspray utvecklar egna läkemedelskandidater och strävar efter att bygga sina intäkter genom att ta dem till registrerade läkemedel för att därefter ingå licensavtal med originalläkemedelstillverkarna som därigenom ska kunna förbättra hanteringen av sina produkters livscykel (Lifecycle Management). Alternativt skall Bolaget ingå licensavtal med generikabolag som kommer att marknadsföra och sälja produkterna. Specifikt vill Bolaget först och främst adressera marknader där Bolagets teknologi och patentsituation kan ge Xsprays produkter ett så kallat patentfönster, d.v.s. produkterna kan säljas utan eller med begränsad konkurrens förutom från originalläkemedlet. I andra hand vill Xspray licensiera sin teknologi till andra läkemedelsbolag i syfte att de ska kunna optimera andra läkemedelskandidater i klinisk fas och/eller redan etablerade läkemedel.

Genom attraktiv prissättning förväntas produkterna kunna ta väsentliga marknadsandelar från originalläkemedlet. Bolaget kommer att fokusera på den amerikanska marknaden och i förlängningen på den europeiska marknaden. Strategin syftar till att minska det initiala kapitalbehovet. Risken är också lägre på den amerikanska marknaden då vägen till att få en produkt godkänd som läkemedel är både kortare och tydligare.