Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up

Xspray Pharma har mottagit information om att Anders Bladh genom helägda bolaget Ribbskottet AB har köpt en mindre del av Recipharms innehav i bolaget, totalt 155 500 aktier. Överlåtelsen har skett utanför börsen. Redeye har beviljat Recipharm undantag från gällande avtal om lock-up, då istället köparen inträder i motsvarande avtal om lock-up. Köparen blir bolagets femte största ägare.

Ribbskottet AB är sedan introduktionen på First North i september en av Xspray Pharmas 10 största ägare, och har den 27 november 2017 utökat sitt innehav i bolaget genom köp av totalt 155 500 aktier i Xspray. Säljare är Recipharm Venture Fund AB som kvarstår som betydande ägare med ett innehav av ca 475 000 aktier.

Redeye Aktiebolag har medgivit säljaren undantag från sina förpliktelser enligt gällande avtal om lock-up med hänvisning till att köparen är en lämplig långsiktig ägare i bolaget, som ikläder sig motsvarande lock-up gentemot Redeye Aktiebolag fram till och med den 27 september 2018.

Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com