Bakgrund

Många nya och befintliga läkemedelsmolekyler uppvisar en låg eller nästan obefintlig löslighet vilket kan vara en utmaning vid formuleringsutveckling och resultera i en produkt med låg oral absorption. Ett tillvägagångssätt för att förbättra den orala absorptionen är att använda en amorf form av den aktiva substansen, eftersom den har högre energi och upplösningshastighet än den kristallina. Den kristallina formen definieras genom en specifik tredimensionell ordnad struktur, medan definieras den amorfa formen som avsaknaden av en sådan ordning.

Den viktigaste aspekten vid utvecklingen av en amorf produkt är dess stabilitet eftersom den amorfa formen är termodynamiskt instabil. Detta innebär att amorfa produkter tenderar att återgå till ett mer stabilt kristallint tillstånd under lagring vilket kan leda till att den terapeutiska effekten uteblir.

Att Xsprays produkter är helt amorfa utan några inslag av kristallinitet är avgörande för Bolagets affärsmodell. Därför använder Bolaget de idag existerande mest känsliga analysmetoder för att säkra att dess produktkandidater är 100% amorfa. Xsprays använder rutinmässigt en mycket känsligt röntgenutrustning och har även analyserat ett prov av HyNap-Dasa som lagrats i 20 månader under s.k. accelererad stabilitetstest (40 oC och 75% relativ luftfuktighet) i en synkrotron på MAXLAB i Lund. Denna test visade inget spår av kristallinitet och materialprovet ansågs vara 100% amorft.

Den vanligaste tekniken för att stabilisera en amorf form i fast tillstånd är att inkludera ett hjälpämne för att bilda en så kallad fast dispersion vilket skyddar den aktiva substansen från kristallisation under lagring. Även om detta tillvägagångssätt har varit känt i många år, finns det bara ett litet antal formuleringar på marknaden som bygger på denna princip vilket illustrerar de inneboende svårigheterna i denna formuleringsstrategi.