Xspray Pharma publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

”Fjärde kvartalet avslutade ett år med många betydelsefulla förändringar för Xspray Pharma. Vi har fått kapitaltillskott, starka investerare och studieresultat som skapar förutsättningar för att utveckla och kommersialisera produktkandidater baserade på vår patenterade HyNap-plattform.”

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Oktober–december 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Resultat före skatt uppgick till –4 711 kSEK (9 776).
 • Nettoomsättningen uppgick till 20 kSEK (100).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,38 SEK (1,54).
 • Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –4 436 kSEK (9 394).
 • Bolaget presenterade positiva kliniska resultat för produktkandidaten HyNap-Dasa.
 • Bolaget erhöll godkännande för tre patent i USA avseende HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Tidigare i oktober erhölls produktpatent för komposition och metod i Japan.
 • Vid två tillfällen ingick storägare avtal om överlåtelse av aktier och lock-up.

Januari–december 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Resultat före skatt uppgick till –13 198 kSEK (–4 097).
 • Nettoomsättningen uppgick till 332 kSEK (792).
 • Resultat per aktie uppgick till –1,07 SEK (–0,64).
 • Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –11 041 kSEK (–1 744).
 • Xspray Pharmas aktier godkändes för notering på First North och började handlas den 28 september.

Händelser efter den 1 januari 2018

 • Xspray Pharma föreslog en riktad nyemission om 1 350 000 aktier motsvarande cirka 88 MSEK för att expandera produktportföljen samt kallade till extrastämma. Aktieägare representerande cirka 67,2 procent av aktierna har förbundit sig att rösta för emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 08:00 CET 

Xspray Pharma bokslutskommuniké 2017

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com