Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2017

”Med introduktionen på First North tog Xspray Pharma ett viktigt steg mot att förverkliga målet att lansera våra tre första produkter på den amerikanska marknaden för cancerläkemedel 2020-2023. Verksamheten utvecklas enligt plan och vi arbetar nu med full kraft för att nå våra mål.”

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Tredje kvartalet, jul-sep 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Resultat före skatt uppgick till –2 836 kSEK (–6 724).
 • Nettoomsättningen uppgick till 100 kSEK (-).
 • Resultat per aktie1) uppgick till –0,23 SEK (–1,69).
 • Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till 46 kSEK (–5 077).
 • Xspray Pharmas aktier godkändes för notering på First North och började handlas den 28 september.
 • Inför börsintroduktionen genomfördes en nyemission som inbringade cirka 132 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget hade efter transaktionen drygt 2 100 ägare.

 

De först nio månaderna, jan-sep 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Resultat före skatt uppgick till –8 487 kSEK (–13 873).
 • Nettoomsättningen uppgick till 311 kSEK (691).
 • Resultat per aktie1) uppgick till –0,69 SEK (–2,36).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 137 679 kSEK (9 371).
 • Totalt eget kapital uppgick till 161 151 kSEK (7 300).
 • Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –6 963 kSEK (–11 138).

 

Händelser efter den 30 september 2017

 • Den 24 oktober presenterade bolaget positiva kliniska resultat för HyNap-Dasa.
 • Bolaget erhöll godkännande för tre patent i USA avseende HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Tidigare i oktober erhölls produktpatent för komposition och metod i Japan.

1)Resultat efter skatt delat med antalet aktier vid periodens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 08:00 CET

 

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

 

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com

 

Läs Xspray Pharma delårsrapport Q3 i sin helhet