Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q1, januari – mars 2020

Pressmeddelande 2020-05-14

”Detta år är ett viktigt år för Xspray. Jag förväntar mig att det amorfa material som vår världsunika produktionsanläggning levererar kommer att ge positiva kliniska data, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ansöka om marknadsgodkännande för HyNap-Dasa i USA. Detta gör att vi, tillsammans med en partner som antingen köper eller licencierar HyNap-Dasa produkten, får tillträde till en mångmiljardmarknad.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

”Detta år är ett viktigt år för Xspray. Jag förväntar mig att det amorfa
material som vår världsunika produktionsanläggning levererar kommer att ge
positiva kliniska data, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ansöka
om marknadsgodkännande för HyNap-Dasa i USA. Detta gör att vi, tillsammans med
en partner som antingen köper eller licencierar HyNap-Dasa produkten, får
tillträde till en mångmiljardmarknad.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB
(publ)

Väsentliga händelser under januari – mars 2020

* I februari inleddes stabilitetsstudier av de finala HyNap-Dasa tabletterna
som ska utgöra underlag för bolagets ANDA-ansökan.
* I februari beviljades Xspray ytterligare fyra produktpatent i USA avseende
den farmaceutiska sammansättningen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa.
* I mars fick Xsprays produktionspartner Nerpharma besked om godkännande från
den italienska läkemedelsmyndigheten (AIFA) för den fullskaliga
produktionsanläggningen.
* I mars godkände Nasdaq Stockholms bolagskommitté Xsprays ansökan om att
uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, första
handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 27 mars.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

* Xspray meddelade i mitten på april att starten för de registreringsgrundande
kliniska bioekvivalensstudierna med HyNap-Dasa senareläggs med två till tre
månader till följd av Covid-19 pandemin.
Januari – mars 2020, koncernen

* Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
* Resultat före skatt uppgick till -10 532 kSEK ( -7 753)
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,63 SEK (-0,51)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 490 kSEK
(-12 926)
* Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -23 918 kSEK (-15
473)
Januari – mars 2020, moderbolaget

* Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
* Resultat före skatt uppgick till -10 513 kSEK (-7 792)
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,63 SEK (-0,52)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 245 kSEK (-12
943)
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:

(http://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
——————————————————————————
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com (mailto:per.andersson@xspray.com)

Xspray Pharma i korthet
——————————————————————————
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa
patenterade RightSizeTM-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska
versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI)
för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet
och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första
konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut.
Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller
generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i
december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa,
HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande
cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna®
(nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad
att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för
originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de
sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år
med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.
www.xspraypharma.com (http://www.xspraypharma.com)

Bifogade filer
——————————————————————————
Xspray Kvartalsrapport Q1 Xspray SWE
(https://storage.mfn.se/1e5bb76e-a990-4ed1-8908-3a835f2c8054/xspray-kvartalsrapport-q1-xspray-swe.pdf)

Filer: