En unik teknologi för utveckling av stabila amorfa läkemedel i stor skala

Proteinkinashämmare, PKI:er, är effektiva vid behandling av olika cancerformer. Dessvärre får många patienter biverkningar av PKI:er, i vissa fall med dödlig utgång. Problemet är att många av formuleringarna har toxiska egenskaper – de kan bli rent giftiga – och att upptagningen i kroppen hos patienten varierar kraftigt. Det betyder att dosen i vissa fall blir alltför hög, ibland alltför låg och behandlingseffekten uteblir. Anledningen till detta är att lösligheten av de flesta PKI:er är låg och att absorptionen är pH-beroende. Dessa icke önskvärda egenskaper är en utmaning inom läkemedelsbranschen.

Xsprays patenterade teknologi, RightSize™, kan lösa dessa problem
De amorfa formerna av läkemedel visar en betydligt högre oral absorptionsförmåga. Andra existerande metoder för framställning av amorfa varianter har ofta resulterat i formuleringar med låg stabilitet, d.v.s. läkemedelssubstansen förlorar sin amorfa form under lagring och återgår till en mera stabil kristallin form. RightSize™-teknologin skapar en stabil amorf form som håller sig stabil även under lång tids lagring.

Bilden visar hur en kristallin struktur skiljer sig från den amorfa. Medan den kristallina strukturen visar ett tydligt, regelbundet mönster, är den amorfa formen oordnad, samtidigt som den hålls stabil och egenskaperna bibehålls.

Eftersom den stabila amorfa formen är helt avgörande för Xsprays affärsmodell, används de idag mest känsliga analysmetoderna för att säkra att produktkandidaterna är 100 procent amorfa. Rutinmässigt görs tester med mycket känslig röntgenutrustning. Exempelvis har ett prov av HyNap-Dasa som lagrats i 24 månader under s.k. accelererad stabilitetstest (40 grader och 75 procent relativ luftfuktighet) inte visat några spår av kristallinitet och materialprovet ansågs vara 100 procent amorft.

RightSize – stabila amorfa former i kommersiell skala
För att uppnå stabila amorfa former av läkemedlen används partikelfällning med superkritisk vätska. I ett superkritiskt tillstånd har molekylerna egenskaper som både liknar en vätska och en gas. De rör sig snabbt som en gas, samtidigt som lösningsförmågan är god, som i en vätska.

Den superkritiska vätskan gör det möjligt att kontrollera partikelutfällningen av en stabil amorf dispersion.

Teknologin som sådan är känd sedan nittiotalet men har, trots sin många fördelar, visat sig vara svår att skala upp till kommersiell skala. Med Xsprays grunduppfinning, ett speciellt munstycke, övervinns uppskalningsproblematiken. I den etablerade tillverkningsprocessen har 100 gånger högre produktivitet erhållits jämfört med tidigare publicerade resultat.

Med Xsprays grunduppfinning, ett speciellt munstycke, övervinns uppskalningsproblematiken

Det finns för närvarande ingen annan teknologi i produktionsskala som framställer stabil amorf dispersion av PKI:er på detta sätt.