Tekniken i fördjupning

En sinnrik teknologi som ger stabila amorfa läkemedel i stor skala.

En unik teknologi

Proteinkinashämmare – PKI:er – är anmärkningsvärt effektiva vid behandling av olika cancerformer. Dessvärre får många patienter biverkningar av PKI:er, i vissa fall med dödlig utgång. Problemet är att många av formuleringarna har toxiska egenskaper – de kan bli rent giftiga – och att upptagningen i kroppen hos patienten varierar kraftigt. Det betyder att dosen i vissa fall blir alltför hög, ibland alltför låg.

Anledningen till detta är att lösligheten av formuleringarna är låg och att absorptionen är pH-beroende. Dessa icke önskvärda egenskaper är en utmaning inom läkemedelsbranschen.

Xsprays patenterade teknologi, RightSize,  kan lösa dessa problem.

De amorfa formerna av läkemedelsmolekylerna visar en betydligt högre oral absorptionsförmåga. De andra metoder som funnits för att ta fram amorfa varianter har hittills visat sig vara svåra att hålla stabila – många förlorar under lagring sin amorfa form och återgår till en kristallin form. RightSize-teknologin skapar stabila amorfa former som bibehålls även under lång tids lagring.

Bilden visar hur en kristallin struktur skiljer sig från den amorfa. Medan den kristallina strukturen visar upp ett tydligt mönster, är den amorfa formen oordnad, samtidigt som den hålls stabil och egenskaperna bibehålls.

Eftersom den stabila amorfa formen är helt avgörande för Xsprays affärsmodell, används de idag mest känsliga analysmetoderna för att säkra att produktkandidaterna är 100% amorfa. Rutinmässigt görs tester med mycket känslig röntgenutrustning. Som exempel har ett prov av HyNap-Dasa som lagrats i 20 månader under s.k. accelererad stabilitetstest (40 grader och 75% relativ luftfuktighet) testats i en synkrotron på MAXLAB i Lund. Testet visade inget spår av kristallinitet och materialprovet ansågs vara 100% amorft.

RightSize – stabila amorfa former i stor skala

För att uppnå stabila amorfa former av läkemedlen används så kallad superkritisk vätskeextraktion. I ett superkritiskt tillstånd har molekylerna egenskaper som både liknar en vätska och en gas. De rör sig snabbt som en gas, samtidigt som att lösningsförmågan är god, som i en vätska.

Den superkritiska vätskan gör det möjligt att kontrollera partikelutfällningen. Med teknologin produceras sedan hybridnanopartiklar (HyNap) av den aktiva substansen som nu bildar en stabil amorf dispersion, dvs en blandning av ämnen som befinner sig i olika faser.

Tekniken som sådan är känd sedan nittiotalet men har, trots sin många fördelar,  visat sig vara svår att skala upp till kommersiell skala. Med Xsprays grunduppfinning, ett speciellt munstycke, övervinns uppskalningsproblematiken. I den etablerade tillverkningsprocessen har 100 gånger högre produktivitet erhållits jämfört med tidigare publicerade resultat.

Med Xsprays grunduppfinning, ett speciellt munstycke, övervinns uppskalningsproblematiken.

Det finns för närvarande ingen annan teknologi i produktionsskala som framställer hybridnanopartiklar av PKI:er på detta sätt. Den etablerade top down-processen där stora partiklar mals ned till mindre har många nackdelar i de efterföljande separations- och bearbetningsprocesserna.