En unik teknologi möjliggör säkrare cancerbehandling

 

Proteinkinashämmare (PKI, Protein Kinase Inhibitors) har visat sig hämma cancerns tillväxt, vilket medför förlängd överlevnad och att patienten oftast behandlas under flera år, i vissa fall under hela livet. Majoriteten av de marknadsförda PKI:erna innehåller kristallina former av de aktiva läkemedelssubstanserna.

Ett allmänt känt problem med kristallina PKI:er är att de är svårlösliga och lösligheten varierar beroende av magsäckens pH-värde, vilket kan resultera i ett mycket ojämnt upptag av läkemedlet i kroppen, så kallad hög variabilitet, speciellt vid intag av mat eller pH-höjande läkemedel, t.ex. omeprazol. Variabiliteten ökar risken för att den terapeutiska effekten uteblir, vid ett för lågt upptag av läkemedlet kan cancern få fart igen, och vid ett för högt upptag ökar sidoeffekter.

Xspray Pharmas unika teknologi övervinner uppskalningsproblematiken

Amorfa varianter av PKI:er har många kända fördelar jämfört med kristallina versioner av de aktiva substanserna. Amorfa substanser är dock svårare att tillverka och har lägre stabilitet. Dessutom har läkemedelsbranschen haft svårt att hitta metoder som tillåter storskalig tillverkning.

Xspray Pharma har utvecklat en innovativ teknologi som övervinner uppskalningsproblematiken och kan, i kommersiell skala, tillverka amorfa, stabila versioner av marknadsförda läkemedel. Bolaget har även utvecklat verktyg och processer för att justera formuleringar till att nå bioekvivalens med referensläkemedel. Utvecklingsprocesserna gör det dessutom möjligt att snabbt och kontrollerat förändra de formuleringsegenskaper som krävs för att göra antingen förbättrade eller generiska versioner av olika PKI läkemedel.

Den unika teknologin är applicerbar på en majoritet av de idag marknadsförda PKI:erna, och för ett flertal av dessa kan bolagets produktkandidater erbjuda kliniska förbättringar till patienter. Teknologin är reproducerbar vilket effektiviserar och förkortar utvecklingstiden för kommande produkter i bolagets pipeline.

För att producera stabila amorfa former av läkemedelssubstanser används så kallad partikelfällning med superkritisk vätska. I ett superkritiskt tillstånd har molekylerna egenskaper som både liknar en vätska och en gas. De rör sig snabbt som en gas, samtidigt som lösningsförmågan är god, som i en vätska.

Eftersom den stabila amorfa formen är helt avgörande för Xspray Pharmas affärsmodell, används de mest känsliga analysmetoderna för att säkra att produktkandidaterna är helt amorfa. Rutinmässigt görs tester med mycket känslig röntgenutrustning. Till exempel har ett prov av produktkandidaten HyNap-Dasa som lagrats i 24 månader under s.k. accelererad stabilitetstest (40 grader och 75 procent relativ luftfuktighet) inte visat några spår av kristallinitet och materialprovet ansågs vara helt amorft.

Xspray Pharmas amorfa produktkandidater kan förfina en cancerbehandling och kan därmed höja livskvaliteten för patienter eftersom läkemedelsprodukten:

  • är lättlöslig och därför underlättar upptag i kroppen
  • är bioekvivalent med referensprodukten trots att en lägre dos administreras
  • inte påverkas av magens pH-värde
  • tillåter samtidig behandling med protonpumpshämmare (PPI) som t.ex. Omeprazol