Xspray är ett svenskt publikt aktiebolag. Innan noteringen på First North var bolagets bolagsstyrning baserad på svensk lagstiftning, Bolagets bolagsordning, samt interna regler och föreskrifter.

Det finns inget krav på att Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på First North. Bolaget avser inte att tillämpa Koden annat än i delar som anses vara relevanta för Bolaget.

Per dagen för offentliggörande av detta Prospekt har Xspray inga kommittéer för revisions- eller ersättningsfrågor. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning av och ersättning till verkställande direktör.

Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen ska Bolagets bolagsstämmor hållas i Solna, Stockholm.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas i enlighet med aktiebolagslagens regler, d.v.s. tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som, fem vardagar före bolagsstämman, upptagits i aktieboken och som anmält sig hos Bolaget senast den dag och tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och Bolagets högsta ledande organ. XSprays styrelses ansvar regleras av aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Styrelsen följer även en skriftlig arbetsordning som revideras årligen. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, styrelseordförande och verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för verkställande direktören.

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt tillse att Bolagets organisation utformas så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens uppgifter innefattar bland annat att upprätta mål och strategier för Bolagets verksamhet, sträva efter att säkerställa att organisation och drift av Bolagets verksamhet kännetecknas av intern styrning och kontroll. Vidare är det styrelsens uppgift att utse verkställande direktören, anta instruktioner för verkställande direktörens arbete och att övervaka resultatet av den verkställande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgöra sina åligganden. Styrelseordförande är också ansvarig för att styrelsen erhåller tillfredställande beslutsunderlag för sitt arbete och att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

För närvarande består Bolagets styrelse av fem ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i ”Styrelse, verkställande direktör och revisorer”.

Verkställande direktör

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten.

Verkställande direktören ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentligt betydelse för Bolagets aktieägare.

Verkställande direktören presenteras i ”Styrelse, verkställande direktör och revisorer”.

Revision

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Grant Thornton Sweden AB med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i ”Styrelse, verkställande direktör och revisorer”.

Under 2016 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor till 31 155 kronor