Bolagsstyrning

Xspray Pharma AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna, vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm sedan 2020.

Arbetet med bolagsstyrning baseras på svensk lagstiftning, bolagets bolagsordning, interna regler och föreskrifter, god sed på aktiemarknaden samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).