Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

Årsstämman den 20 maj 2021 beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor och Duane Swanson som ansvarig revisor.