Styrningsstruktur

Xspray Pharma är ett svenskt publikt bolag baserat i Stockholm.
Bolagsstyrning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. God bolagsstyrning är en viktig del av arbetet för att skapa värde för Xspray Pharmas aktieägare.
Bolagsstyrningen är baserad på svensk lagstiftning, bolagets bolagsordning, interna regler och föreskrifter, god sed på aktiemarknaden samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Vidare har Xspray Pharma ett antal policyhandlingar och handböcker som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning om företagets verksamhet och för sina anställda.