Ersättning

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Xspray Pharma ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör förmågan att kunna rekrytera och bibehålla ledande befattningshavare och nyckelkompetens. Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare. Ersättning till dessa utgörs av grundlön, aktierelaterade ersättningar, pensionsavsättningar och övriga förmåner.

Ersättningsrapport

Klicka på länkar nedan för att ladda ner ersättningsrapport samt revisors yttrande:

Xspray Pharma Ersättningsrapport 2023
Revisors yttrande enligt 8 kap § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2023

Xspray Pharma Ersättningsrapport 2022
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2022

Xspray Pharma Ersättningsrapport 2021
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2021

Xspray Pharma Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2020

Incitamentsprogram

LITP 2020-2023 – Avslutad
LTIP 2020-2023 omfattar 72 485 teckningsoptioner som kunde utnyttjas under perioden 1 april 2023 till och med 14 maj 2023 till teckningskurs om 89,10 kronor per aktie. Maximal utspädningseffekt om 0,3% på nuvarande antal aktier. Ingen av de utestående teckningsoptionerna nyttjades och därmed har dessa förverkats under 2023.

LTIP 2021-2024
LTIP 2021-2024 omfattar 189 340 teckningsoptioner som kan utnyttjas under perioden 3 juni 2024 till och med den 15 juli 2024 till teckningskurs om 148,60 kronor per aktie. Maximal utspädningseffekt om 0,65% på nuvarande antal aktier.

LTIP 2021-2026 Ordförande
LTIP 2021-2026 Ordförande Optionsprogrammet LTIP 2021-2026 Ordförande inkluderar bolagets styrelseordförande och omfattar 13 214 teckningsoptioner som kan utnyttjas under perioden 25 maj 2026 till och med 15 juni 2026 till teckningskurs 128,70 kronor per aktie. Maximal utspädningseffekt om 0,05% på nuvarande antal aktier.

LTIP 2022-2025
LTIP 2022-2025 omfattar 140 625 teckningsoptioner och 281 250 personaloptioner som kan utnyttjas under perioden 15 juni 2025 till och med den 15 juli 2025 till teckningskurs om 131,90 kronor per aktie. Maximal utspädningseffekt om 1,46% på nuvarande antal aktier.

LTIP 2023-2026
LTIP 2023-2026 omfattar 94 576 teckningsoptioner och 204 152 personaloptioner som kan utnyttjas under perioden 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026 till teckningskurs om 89,80 kronor per aktie. Maximal utspädningseffekt om 1,03% på nuvarande antal aktier.