Ersättning

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Xspray Pharma ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör förmågan att kunna rekrytera och bibehålla ledande befattningshavare och nyckelkompetens. Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare. Ersättning till dessa utgörs av grundlön, aktierelaterade ersättningar, pensionsavsättningar och övriga förmåner.

Ersättningsrapport

Dubbelklicka på länkar nedan för att ladda ner ersättningsrapport samt revisors yttrande:
Xspray Pharma Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2020

Incitamentsprogram

Följande incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt styrelseordförande har givits ut av Xspray Pharma

Teckningsoptionsprogram LTIP 2015-2021
Avslutat, se pressrelease 21 augusti 2020 samt 26 januari 2021

Teckningsoptionsprogram LTIP 2017-2020
Avslutat, se pressrelease 21 augusti 2020

Teckningsoptionsprogram LTIP 2018-2022
Teckningsoptionsprogrammet LTIP 2018-2022 beslutades av bolagsstämman den 28 november 2018 och omfattar 234 505 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 december 2021 till och med den 17 januari 2022. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 1,40 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionsprogram LITP 2020-2023
Teckningsoptionsprogrammet LTIP 2020-2023 beslutades av bolagsstämman den 26 mars 2020 och omfattar 79 074 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 april 2023 till och med den 14 maj 2023. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 0,47 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionsprogram LTIP 2021-2024
eckningsoptionsprogrammet LTIP 2021-2024 beslutades av bolagsstämman den 20 maj 2021 och omfattar 195 725 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 3 juni 2024 till och med den 15 juli 2024. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 1,02 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionsprogram Styrelseordförande LTIP 2021-2026
eckningsoptionsprogrammet Styrelseordförande LTIP 2021-2026 beslutades av bolagsstämman den 20 maj 2021 och omfattar 13 214 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 25 maj 2026 till och med den 15 juni 2026. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 0,07 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.