Xspray Pharma AB

Bolagsordning för Xspray Pharma AB (publ), org. nr: 556649-3671
antagen vid årsstämma den 20 maj 2021

 • 1 FIRMA
  Aktiebolagets firma är Xspray Pharma AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
 • 2 SÄTE
  Styrelsen skall ha sitt säte i Solna.
 • 3 VERKSAMHET
  Bolaget ska bedriva forsknings-, utvecklings-, försäljnings- och licensieringsverksamhet inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
 • 4 AKTIEKAPITAL
  Aktiekapitalet skall vara lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor.
 • 5 ANTAL AKTIER
  Antal aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.
 • 6 STYRELSE
  Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.
 • 7 REVISORER
  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst 1 och högst 2 godkända revisorer med lägst 0 och högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.
 • 8 KALLELSE
  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
  Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
  Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.
  Bolagsstämma får, utöver Solna där bolaget har sitt säte, även hållas i Stockholm.
 • 9 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA
  På en årsstämma skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
 11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 10 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
  Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 • 11 RÄKENSKAPSÅR
  Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).