Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda förslag till beslut om bland annat styrelsens sammansättning, extern revisor samt om ersättning till dessa, samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedning är sammansatt av styrelsens ordförande och ledamöter som utsetts av de fyra största aktieägarna i bolaget, baserat på ägande i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant till valberedningen, ska sådan rätt överlåta till den aktieägare som i sin tur efter dessa tre är den största aktieägaren i bolaget. Ordförande för valberedningen ska vara den person som representerar den största aktieägaren i förhållande till antal röster.

Kallelsen offentliggörs genom ett pressmeddelande och kungörs i Post och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt publiceras på Xsprays hemsida.

Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till valberedningen senast sju veckor före stämman. Valberedningen kan kontaktas genom e-post till: generalmeeting@xspray.com.

Valberedningen inför bolagsstämma den 21 maj 2024 består av:

  • Thomas Eldered, utsedd av Flerie Invest AB
  • Johan Gyllenswärd, utsedd av Ribbskottet AB
  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Jan Särlvik, utsedd av AP4
  • Anders Ekblom, Styrelseordförande, Xspray Pharma AB