Bolagsstyrning

Xspray Pharma AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna, vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 2017.

Arbetet med bolagsstyrning baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer för noterade bolag, såsom Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), Xsprays bolagsordning och bolagsspecifika regler och riktlinjer.

Syftet med bolagsstyrningen inom Xspray är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och verkställande ledning.