Ersättning

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Xspray Pharma ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör förmågan att kunna rekrytera och bibehålla ledande befattningshavare och nyckelkompetens. Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare. Ersättning till dessa utgörs av grundlön, aktierelaterade ersättningar, pensionsavsättningar och övriga förmåner.

Ersättningsrapport

Dubbelklicka på länkar nedan för att ladda ner ersättningsrapport samt revisors yttrande:
Xspray Pharma Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Ersättningsrapport 2020

Incitamentsprogram

Xspray har totalt gett ut fyra incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Teckningsoptionsprogram 2015/2021
Avslutat, se pressrelease 21 augusti 2020 samt 26 januari 2021

Teckningsoptionsprogram 2017/2020
Avslutat, se pressrelease 21 augusti 2020

Teckningsoptionsprogram 2018/2022
Teckningsoptionsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman den 28 november 2018 och omfattar 234 505 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 december 2021 till och med den 17 januari 2022. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 1,40 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionsprogram 2020-2023
Teckningsoptionsprogrammet LTI 2020/2023 beslutades av bolagsstämman den 26 mars 2020 och omfattar 79 074 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 april 2023 till och med den 14 maj 2023. Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner kan det leda till en utspädning om 0,47 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.