Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda förslag till beslut om bland annat styrelsens sammansättning, extern revisor samt om ersättning till dessa, samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedning är sammansatt av styrelsens ordförande och ledamöter som utsetts av de tre största aktieägarna i bolaget, baserat på ägande i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant till valberedningen, ska sådan rätt överlåta till den aktieägare som i sin tur efter dessa tre är den största aktieägaren i bolaget. Ordförande för valberedningen ska vara den person som representerar den största aktieägaren i förhållande till antal röster.

Valberedningen inför bolagsstämma i maj 2020 består av:

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen, valberedningens ordförande
  • Anders Bladh, utsedd av Ribbskottet AB
  • Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Michael Wolff Jensen, styrelseordförande Xspray Pharma AB