Bolagsstämma

Nedan återfinns handlingar relaterade till bolagsstämmor i Xspray Pharma AB (publ)

Årlig bolagsstämma 20 maj 2021

Årsstämman äger rum torsdagen den 20 maj 2021 i Stockholm. Kallelse kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande samt kungöras i Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt publiceras nedan.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Xspray Pharmas årsstämma att genomföras endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman kan sända frågan skriftligt till valberedningen senast 1 april 2021. Valberedningen kan kontaktas via e-post till: generalmeeting@xspray.com, skriv ”Valberedningen” i ämnesraden.