Kommuniké från årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-05-14

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) i Stockholm den 14 maj 2020 fattades följande beslut.

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) i Stockholm den 14 maj 2020
fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och
koncernbalansräkningen per den 31 december 2019. Styrelseledamöterna och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
ska utgå för 2019 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av
Michael Wolff Jensen, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak, Torbjörn Koivisto,
Gunnar Gårdemyr och Christine Lind till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Michael Wolff
Jensen. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag,
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för
utseende av valberedning. Principerna innebär i korthet att valberedningen ska
utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre
största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 30 september.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för
nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är
utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till
högst tio procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
——————————————————————————
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com (mailto:per.andersson@xspray.com)

Xspray Pharma i korthet
——————————————————————————
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa
patenterade RightSizeTM-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska
versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI)
för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet
och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första
konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut.
Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller
generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i
december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa,
HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande
cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna®
(nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad
att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för
originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de
sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år
med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.
www.xspraypharma.com (http://www.xspraypharma.com)

Bifogade filer
——————————————————————————
Kommuniké från årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)
(https://storage.mfn.se/b791a8ca-5325-4e66-a7c2-34aae887fcd6/kommunike-fran-arsstamma-i-xspray-pharma-ab-publ.pdf)

Filer: