Beslut om incitamentsprogram vid extra bolagsstämma i Xspray Pharma den 28 november 2018

Pressmeddelande 2018-11-28

Xspray Pharma AB (publ) har idag hållit en extra bolagsstämma varvid stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett incitamentsprogram (LTI 2018) samt att ge ut högst 234 505 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 234 505 kronor.

LTI 2018 omfattar ca 17 personer. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTI 2018. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma VD, ledande befattningshavare och övriga anställda bolaget, eller personer som under teckningstiden ingått avtal om anställning i Xspray Pharma. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett ersättningssystem som kopplar en större andel av nyckelpersoner i Xspray Pharmas ersättning till Xspray Pharmas och Xspray Pharmas långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. 

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 6,40 kronor per option baserat på en teckningskurs per aktie om 147,60 kronor. Bolaget kommer subventionera deltagarnas premie med ett belopp motsvarande premieintäkten.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 17 januari 2022.

Teckningskursen per aktie ska motsvara ca 170 procent av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för Xspray Pharmas aktie enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under fem handelsdagar efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2018, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. 

LTI 2018 motsvarar, givet fullt utnyttjande av de idag redan utgivna teckningsoptionerna under tidigare beslutade incitamentsprogram, cirka 1,63 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).

För ytterligare information vänligen kontakta :
Per Andersson, VD
Mobil: 
+46 (0) 706 88 23 48 

Email:per.andersson@xspray.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 12.00 CET.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap- Dasa en period om sex år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).

Xspray Pharma AB (publ) 
Råsundavägen 12
169 67 Solna 
www.xspray.com