Beslut vid årsstämma i Xspray Pharma den 14 maj 2018

Pressmeddelande 2018-05-14

Xspray Pharma AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017. Utöver det fattades även följande beslut:

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att årets förlust om -13 198 387 kronor ska avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning ska överföras 101 137 328 kronor. Ingen utdelning lämnas således till aktieägarna.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Michael Wolff Jensen, Hans Arwidsson, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak och Torbjörn Koivisto som styrelseledamöter samt att omvälja Michael Wolff Jensen till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Det antecknades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Thomas Lindgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att fastställa att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 182 000 kronor till styrelsens ordförande och med 91 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val­ och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning samt att inrätta en instruktion för valberedningens arbete. Beslutades att valberedningen ska inrättas inför årsstämman 2019 och att valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september och som önskar delta i valberedningens arbete.

Bemyndigande

Stämman beslutade att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut.

Samtliga beslut framgår i sin helhet av stämmoprotokollet som kommer att hållas tillgängligt på www.xspraypharma.com senast från och med den 28 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna

www.xspray.com