Delårsrapport fjärde kvartalet 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-02-15

Oktober–december 2022, Koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -55 220 kSEK (-51 944)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,48 SEK (-2,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 003 kSEK (-10 280)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29 481 kSEK (-33 691)

Januari–december 2022, Koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -131 670 kSEK (-96 698)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -6,31 SEK (-5,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -110 179 kSEK (-51 607)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -135 345 kSEK (-105 818)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 120 166 kSEK (271 881)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett antal svenska institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Flerie Invest och Östersjöstiftelsen. Teckningskursen var satt till 50,00 SEK per aktie och emissionen tillförde bolaget 100 mSEK före transaktionskostnader. Antal aktier ökade med 2 000 000 aktier, från 20 680 408 till 22 680 408.
 • I november mottog Xspray beslut från FDA som beviljar XS004 dasatinib särläkemedelsstatus i USA för behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL).
 • I december presenterade Xspray nya forskningsdata för XS004 på den årliga internationella American Society of Hematology kongressen (ASH) i USA.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Xspray Pharma beslutade om kommersialiseringsstrategi för kommande produktlanseringar och förhandlar med en samarbetspartner om att marknadsföra och sälja produktkandidaten XS004 i hela USA.
 • Xspray Pharma offentliggör en ny produktkandidat: XS008. Produktkandidaten utgår från originalsubstansen axitinib som används i behandling av njurcancer.
 • Xsprays produktionspartner NerPharma har nu erhållit godkännande av italienska läkemedelsmyndigheten AIFA för kommersiell produktion av XS004.

“Vi avslutade 2022 med ett händelserikt kvartal för Xspray Pharma. Den kanske enskilt viktigaste händelsen var att vi kunde presentera nya data relaterat till produktkandidaten XS004. Dessa visar tydligt vikten av fördelarna med vår amorfa version av Dasatinib för behandling av kronisk myeloisk leukemi, KML. Förberedelserna för en lansering i senare delen av 2023 fortsatte och vi började producera de första kvantiteterna av XS004 för kommersiellt bruk. Vi har också beslutat om en kommersialiserings-strategi för vår första produkt som innebär att vi kommer att etablera ett samarbete med en kommersialiseringsspecialistpartner som ger oss heltäckande tillgång till en kostnadseffektiv och startklar försäljningsorganisation i USA. Efter en genomgripande utvärdering har vi landat i att detta är den mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga modellen för att initialt etablera vår produktportfölj på den amerikanska marknaden utan att begränsa våra egna möjligheter att tillgodogöra oss framtida vinster från våra produkter.” – Per Andersson VD, Xspray Pharma.