Delårsrapport första kvartalet 2023

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-05-04

Januari–mars 2023, Koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -34 827 kSEK (-18 934)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,54 SEK (-0,92)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 535 kSEK (-27 613)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14 650 kSEK (-47 541)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Xspray Pharma ingick samarbetsavtal med EVERSANA inför USA-lanseringen och kommersialiseringen av företagets produktkandidat XS004. Xspray Pharma behåller den finansiella och strategiska kontrollen och ger EVERSANA exklusiv kommersiell rätt att genomföra lanseringen av XS004, med målet att vara förberedd att lansera produkten under andra halvåret 2023.
 • Xspray Pharma offentliggjorde en ny produktkandidat: XS008. Produktkandidaten utgår från originalsubstansen axitinib som används i behandling av njurcancer.
 • Xsprays produktionspartner NerPharMa erhöll godkännande från italienska läkemedelsmyndigheten AIFA för kommersiell produktion av amorft material till XS004.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den amerikanska domstolen avvisade Xspray Pharmas "motion to dismiss" i den pågående patenttvisten avseende XS004. Processen går därmed vidare med en prövning av ärendet genom teknisk fakta vilket ger Xspray Pharma möjlighet att visa att XS004 inte innehåller någon patentskyddad kristallin substans.
 • Styrelsen i Xspray Pharma offentliggjorde en företrädesemission av units om cirka 300 mSEK, med två teckningsoptionsserier som tillsammans uppgår till ytterligare cirka 300 mSEK vid full teckning. En extra bolagsstämma föreslås för att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Totalt är cirka 83 procent av företrädesemissionen säkerställd av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar, så väl som garantiåtaganden.
 • Aktieägarna i Xspray Pharma kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

“Vi har inlett året med viktiga förberedelser inför lanseringen av Xspray Pharmas första kommersiella produkt – XS004 med arbetsnamnet Dasynoc. Dasynoc som är avsedd för behandling av blodcancersjukdomarna kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) kan ge kliniska fördelar genom att minska variabiliteten i upptag och möjliggöra sammedicinering med protonpumpshämmare. Under kvartalet ingick vi samarbetsavtal med EVERSANA och har fortsatt att genomföra förberedelser i USA inför Dasynocs lansering som väntas ske senast juli 2024 men med goda förhoppningar om lansering redan under andra halvan av 2023. Vi har dessutom erhållit godkännande från italienska läkemedelsverket AIFA för produktion av kommersiella volymer av amorft material till Dasynoc vid NerPharMas produktionsanläggning i Italien.” – Per Andersson VD, Xspray Pharma