Händelserikt kvartal sätter agendan för intensivt 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-05-06

Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars), koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
  • Resultat före skatt uppgick till -18 934 kSEK (-13 912)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,92 SEK (-0,73)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 613 kSEK (-11 971)
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -47 541 kSEK (-25 188)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 196 212 kSEK (292 265)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • I januari meddelade FDA att ansökan om marknadsgodkännande för Dasynoc accepteras för en fullständig granskning.
  • I februari meddelades att bolaget anställt Anna-Karin Ekberg som Global Head of Marketing and Sales. Anna-Karin tillträdde den 15 mars 2022 och ingår i bolagets ledningsgrupp.
  • I februari meddelades att Bristol Myers Squibb har lämnat in en stämningsansökan mot Xspray Pharma i USA för patentintrång i samband med inlämnandet av Xspray Pharmas 505(b)(2) New Drug Application till FDA.

”Xspray Pharma är inne i en intensiv period och mycket kretsar kring uppbyggnaden av bolaget, kommersialiseringen, projektportföljen och produktionskapaciteten. Det är ett intensivt och givande arbete för oss alla,” säger Per Andersson, vd.