Kommuniké från Årsstämma 2022 i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-05-19

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) den 19 maj 2022 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2021. Styrelseledamöterna (såväl avgående som under räkenskapsåret tillsatta ledamöter) och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Ekblom, Anders Bladh, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind och Carl-Johan Spak samt om nyval av Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Anders Ekblom. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTI 2022) i form av teckningsoptioner och personaloptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTI 2022) och emission av högst 421 881 teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom justering avseende sista dagen för aktieägare att vara upptagen i utskrift eller i annan framställning av bolagets aktiebok för deltagande vid bolagets bolagstämmor i enlighet med aktiebolagslagen samt vissa mindre språkliga justeringar genomförs.