Kommuniké från Årsstämma 2023 i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-05-16

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) den 16 maj 2023 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2022. Styrelseledamöterna (såväl avgående som under räkenskapsåret tillsatta ledamöter) och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Ekblom, Anders Bladh, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind, Robert Molander och Carl-Johan Spak till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ekblom. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna är oförändrade i förhållande till principerna som antogs av årsstämman 2022 och innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram 2023 (LTI 2023) i form av teckningsoptioner och personaloptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Xspray i form av teckningsoptioner och personaloptioner (LTI 2023). Inom ramen för programmet beslutades även om emission och överlåtelse av högst 298 728 teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgår till 20 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.