Kommuniké från årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-05-20

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) den 20 maj 2021 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Gunnar Gårdemyr, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind och Carl-Johan Spak samt om nyval av Anders Ekblom och Anders Bladh till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Anders Ekblom. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTI 2021)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTI 2021) och emission av högst 195 725 teckningsoptioner.

Långsiktigt incitamentsprogram för den av valberedningen föreslagna styrelseordföranden (Styrelseordförande LTI 2021)
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för den av valberedningen föreslagna styrelseordföranden (Styrelseordförande LTI 2021) och emission av högst 13 214 teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, innebärandes att gränserna för bolagets aktiekapital ändras, att gränserna för bolagets antal aktier ändras och att en punkt om insamling av fullmakter och poströstning läggs till.