Kommuniké från extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Pressmeddelande 2018-02-20

Xspray Pharma AB (publ) avhöll den 20 februari 2018 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Riktad emission av aktier

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 1 350 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 350 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal strategiska eller institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka den institutionella ägarbasen i bolaget och samtidigt på ett skyndsamt sätt möjliggöra finansiering av utveckling av ytterligare produktkandidater. 

Teckningskursen har fastställts till 65 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placement-förfarande och motsvarade en rabatt om 2 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de fem handelsdagarna före styrelsens förslag om den riktade emissionen som offentliggjordes den 30 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 12.25.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 63 Solna

www.xspray.com