Kommuniké från extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-05-25

Vid extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) den 25 maj 2023 fattades följande beslut.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgår till 20 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Emissionsbemyndigandet ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som antogs av årsstämman i bolaget den 16 maj 2023.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.