Kvartalsrapport andra kvartalet 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-08-05

En vision för att förbättra patientens tillvaro

Andra kvartalet 2022 (april – juni), koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
• Resultat före skatt uppgick till -28 865 kSEK (-16 952)
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,40 SEK (-0,89)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 472 kSEK (-12 831)
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29 197 kSEK (-26 854)
 
Första och andra kvartalet (januari – juni), koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
• Resultat före skatt uppgick till -47 799 kSEK (-30 863)
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,31 SEK (-1,62)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52 085 kSEK (-24 802)
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -76 738 kSEK (-52 042)
• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142 581 kSEK (253 737)
 
Väsentliga händelser under kvartalet
• I maj beslöt årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Ekblom, Anders Bladh, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind och Carl-Johan Spak samt om nyval av Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Anders Ekblom. Gunnar Gårdemyr avböjde omval.
• I juni meddelades att bolagets nya långsiktiga incitamentsprogram tecknades fullt ut. Programmet, LTIP 2022–2025, som erbjöds samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare består av både teckningsoptioner och personaloptioner.
• I juni meddelades att bolaget anställt Thomas Walz som Chief Medical Officer. Thomas tillträder den 1 september 2022 och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.
• I juni meddelades att amerikanska läkemedelsverket (FDA) beviljat XS004 dasatinib särläkemedelsstatus för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML).
• I juni kompletterade Xspray Pharma sin ansökan till FDA för XS004 dasatinib med de lägre styrkorna. Som en konsekvens av detta och i linje med förväntan, kompletterade originalbolaget sin tidigare stämningsansökan med en ansökan avseende de lägre styrkorna.
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• I början av augusti lade BMS till ytterligare ett patent avseende kristallina föreningar till den pågående tvisten avseende XS004. BMS har tidigare hävdat detta patent gentemot andra i liknande ärenden, varför det inte var oväntat. Xspray Pharma har inte ansökt om ett FDA-godkännande för marknadsföring av en produkt som skulle göra intrång i det aktuella patentet. Följaktligen är Xspray Pharma fortfarande övertygat om ett positivt utfall i rättstvisten och förväntar inte att detta kommer medföra någon försening i ärendet.
 
• ”Även om Xsprays resa, givet den bransch vi är verksamma inom, är lång rent tidsmässigt vill vi gärna försöka skapa en uppfattning om vad vi ser framför oss. Därför arbetar vi med en vision om hur Xspray skulle kunna se ut mot slutet av detta årtionde. Utifrån detta ser vi framför oss att vi nu under de närmsta åren arbetar intensivt med två produkter på marknaden och att vi mot slutet av årtiondet har fem produkter på marknaden och tre ytterligare i produktkandidatportföljen på väg ut. Vidare ser vi att bolagets produktportfölj har potential att generera mer än 250 miljoner dollar i årliga intäkter, samt en rörelsemarginal för bolaget som kan uppgå till mer än 40 procent.” – Per Andersson, Vd