Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-11-09

Återigen ett händelserikt kvartal

Juli – september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -28 651 kSEK (-13 890)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,39 SEK (-0,73)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 091 kSEK (-16 524)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29 126 kSEK (-20 086)

Januari – september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -76 450 kSEK (-44 754)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -3,70 SEK (-2,35)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75 176 kSEK (-41 327)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -105 864 kSEK (-72 127)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 89 834 kSEK (216 543)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I början av augusti lade BMS till ytterligare ett patent avseende kristallina föreningar till den pågående tvisten avseende XS004. BMS har tidigare hävdat detta patent gentemot andra i liknande ärenden, varför det inte var oväntat. Xspray Pharma har inte ansökt om ett FDA-godkännande för marknadsföring av en produkt som skulle göra intrång i det aktuella patentet. Följaktligen är Xspray Pharma fortfarande övertygat om ett positivt utfall i rättstvisten och förväntar inte att detta kommer att medföra någon försening i ärendet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett antal svenska institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Flerie Invest och Östersjöstiftelsen. Teckningskursen var satt till 50,00 SEK per aktie och emissionen tillförde bolaget 100 mSEK före transaktionskostnader. Antal aktier ökade med 2 000 000 aktier, från 20 680 408 till 22 680 408.
 • I oktober meddelades valberedningens sammansättning för årsstämman 2023.
 • I början av november meddelade Xspray att de kommer att delta med två posterpresentationer för XS004 på den årliga American Society of Hematology kongress (ASH) i december 2022.

”Inledningsvis kan jag konstatera att världen ser ordentligt annorlunda ut med ett tufft läge på den finansiella marknaden under det tredje kvartalet jämfört med hur året inleddes. Sett ur det perspektivet är jag särskilt nöjd med att vi efter kvartalets utgång genomfört en riktad emission som fulltecknades och där Xspray stärkte aktieägarbasen genom en ny ägare, Tredje AP-fonden, AP3. Kapitalet skall bland annat användas till marknadsförberedande aktiviteter inför kommande lansering på den amerikanska marknaden och för att stärka bolagets finansiella stabilitet.” – Per Andersson, Vd