Viktig information till innehavare av teckningsoptioner serie TO6: Idag inleds teckningsperioden

Pressmeddelande 2024-04-18

Innehavare av Xsprays teckningsoptioner serie TO6 kan under perioden 18 april – 2 maj 2024 teckna nya aktier i Xspray Pharma (“Bolaget”) för kursen 40 kronor. Teckningsoptionerna TO6 tilldelades som en del av de units som tecknades i samband med företrädesemissionen i juni 2023. Pengarna som tillförs vid teckning kommer att användas till lanseringen av Xsprays första produkt Dasynoc® i USA 2024, samt till fortsatt utveckling av kommande produkter. Den 10 april 2024 offentliggjorde Bolaget att större ägare, motsvarande 50% av aktierna i Xspray Pharma, meddelat sin avsikt att teckna nyemitterade aktier genom att nyttja teckningsoptionen TO6.

1 teckningsoption av serie TO6 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie i Bolaget till teckningskursen 40 SEK. Teckning av nya aktier kan ske under perioden 18 april – 2 maj 2024.

Innehavare av teckningsoptioner TO6 som vill teckna nya aktier ska vända sig till sin bank eller förvaltare för att anmäla teckning. Den som väljer att inte teckna bör sälja sina teckningsoptioner. Teckningsoptioner av serie TO6 är föremål för handel till och med den 29 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kerstin Hasselgren
Senior Advisor & Investor Relations
Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 70 311 16 83
E-mail: kerstin.hasselgren@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag med många produktkandidater i klinisk utveckling som använder sin innovativa, patenterade HyNap-teknik för att skapa förbättrade versioner av marknadsförda proteinkinashämmare (PKI), det största onkologisegmentet, ofta med höga läkemedelspriser. Företagets mål är att bli marknadsledande inom förbättrade PKI för cancerbehandling. Xspray Pharmas främsta läkemedelskandidat, Dasynoc® (XS004-dasatinib), genomgår för närvarande en FDA-granskning. Det är en amorf form av dasatinib, som visar bioekvivalens vid en 30 % lägre dos på grund av en bättre löslighetsprofil. Dess kompatibilitet med protonpumpshämmare (PPI), som ofta förskrivs samtidigt till patienter med kronisk myeloisk leukemi, är en betydande fördel. Xspray Pharma bygger upp en robust produktportfölj, inklusive XS003-nilotinib (en optimerad version av Tasigna®) och XS008-axitinib (en optimerad version av Inlyta®).

Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: XSPRAY).
www.xspraypharma.com