Xspray Pharma erhåller avsiktsförklaringar från storägare och nyckelpersoner avseende teckning av TO5 i november

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-11-09

Xspray Pharma har mottagit skriftliga avsiktsförklaringar i vilka ägare till 53 procent av aktierna i bolaget uttalar avsikten att var för sig teckna nyemitterade aktier motsvarande hela sina respektive innehav av teckningsoptioner av serie TO5 under teckningstiden 16-30 november till teckningskursen 40,00 SEK per aktie. Även bolagets styrelseordförande, VD och CFO uttalar nu samma avsikt. Samtliga har vidare bekräftat att deras innehav av TO5 minst uppgår till det antal som tilldelades i samband med respektive aktieägares teckning i nyemissionen i juni i år vilket bedöms innebära teckning av över hälften av utestående TO5.

”Vi är glada över detta besked och över det starka stöd våra större institutionella ägare visar bolaget”, säger Xspray Pharmas VD Per Andersson.

De utestående teckningsoptionerna TO5 tilldelades som en del av de units som tecknades vid den företrädesemission som Xspray Pharma genomförde i juni i år. Om samtliga utestående TO5 tecknas tillförs bolaget 125,5 MSEK. Avsiktsförklaringarna bedöms innebära teckning av över hälften av de utestående optionerna av serie T05. Avsiktsförklaringen har avgetts av Flerie Invest, Östersjöstiftelsen, Ribbskottet AB, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden och Andra AP-fonden samt av ordförande Anders Ekblom, VD Per Andersson och CFO Kerstin Hasselgren.