Xspray Pharma erhåller väntat delbeslut i patentärende avseende tidig juridisk frågeställning

Pressmeddelande 2023-04-26

En amerikansk domstol har beslutat att avvisa ”motion to dismiss” från Xspray Pharma i bolagets pågående patenttvist. Domen innebär att motparten får rätt att driva ärendet vidare. Patenttvisten avser en patenterad kristallin substans som inte förekommer i Xspray Pharmas produktkandidat. Xspray Pharma ville därför att domstolen skulle avstå från att ta upp ärendet till prövning utan hänsyn till tekniska fakta, men har parallellt förberett sin fortsatta talan.

” Vår uppfattning är liksom tidigare att stämningen är grundlös och nu går vi vidare med den vetenskapliga delen av processen där vi kan visa att vår produkt inte innehåller någon patentskyddad kristallin substans. Domen identifierar en precis frågeställning som därmed kommer att vara viktig i den fortsatta domstolsprocessen vilket var ett av syftet med yrkandet. Vi hade föredragit att domstolen hade avfärdat stämningen redan nu på grund av de uppenbara legala bristerna, men vi ser samtidigt positivt på att ärendet nu tar ett kliv framåt,” kommenterar Xspray Pharmas vd Per Andersson.
 
Patenttvisten härrör från att BMS i februari 2022 stämde Xspray Pharma för att produktkandidaten XS004 ansågs innebära patentintrång avseende produkten Sprycels sekundära patent. Xspray Pharmas inställning har hela tiden varit att stämningen saknar grund. Bolaget arbetar nu på faktabaserade handlingsalternativ som gör att ärendet kan komma att avgöras tidigare, varför bolaget står fast vid bedömningen att ärendet bör kunna avgöras inom loppet av innevarande år eller alternativt före juli 2024 då tvisten enligt praxis ska vara avgjord.
 
Bolaget planerar fortsatt för att USA-lansering av produktkandidaten XS004 ska kunna ske under andra halvåret 2023 eller alternativt före juli 2024, förutsatt att FDA dessförinnan har godkänt bolagets ansökan.