Xspray Pharma föreslår en riktad nyemission om 1 350 000 aktier motsvarande cirka 88 MSEK för att expandera produktportföljen

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-01-30

Styrelsen för Xspray Pharma AB har beslutat föreslå en riktad nyemission av 1 350 000 aktier till en teckningskurs om 65 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 2 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste fem handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Xspray Pharma cirka 88 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka den institutionella ägarbasen i bolaget och samtidigt på ett skyndsamt sätt möjliggöra finansiering av utveckling av ytterligare produktkandidater, med stöd av de positiva studieresultat som offentliggjordes den 24 oktober 2017. Aktieägare representerande cirka 67,2 procent av aktierna i Xspray Pharma, inklusive bolagets största aktieägare Östersjöstiftelsen som inte själv kommer att delta i emissionen, har förbundit sig att rösta för emissionen. Nyemissionen är riktad till ett antal utvalda investerare som kommer att teckna den fullt ut i enlighet med separata avtal inklusive Robur Ny Teknik, familjen Niclas Ericsson, Unionen och Nyenburgh. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 20 februari för beslut om emissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I XSPRAY PHARMA I NÅGON JURISDIKTION. 

”Våra studieresultat visar att de verktyg vi har utvecklat fungerar för att skapa bioekvivalenta PKI-läkemedel baserade på vår HyNap-plattform. Det begränsar utvecklingsrisken och gör att vi nu ser möjligheter att kostnadseffektivt och snabbare utveckla flera produktkandidater än vad vi planerade vid börsintroduktionen förra året. Att snabbt utveckla flera produktkandidater ger oss större handlingsfrihet och ökar värdet i bolagets produktpipeline,” kommenterar Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

Bakgrund och motiv

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att finansiera utveckling av upp till fyra nya produktkandidater baserade på bolagets HyNap-plattform. De nya produktkandidaterna kommer att väljas ur en grupp av sex potentiella produktkandidater som för närvarande är under utvärdering. De har alla en profil som liknar bolagets nuvarande tre huvudkandidater, dvs. alla är nya versioner av etablerade cancerläkemedel baserade på proteinkinashämmare – ”PKI:er”. Originalläkemedlens huvudpatent löper ut under perioden 2024-2026. Den sammanlagda årliga försäljningen för dessa originalläkemedel beräknas år 2022 överstiga 7,3 miljarder USD på den amerikanska marknaden. Kapitaltillskottet möjliggör att Xspray snabbt och effektivt kan bredda sin produktportfölj av kliniskt bevisade produktkandidater.

Emissionen

Styrelsen har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av högst 1 350 000 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 65 kronor per aktie vilket sammantaget tillför Bolaget cirka 88 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett s.k. private placement-förfarande och motsvarar en rabatt om 2 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste fem handelsdagarna. Nyemissionen är riktad till ett antal utvalda investerare som kommer att teckna den fullt ut i enlighet med separata avtal inklusive Robur Ny Teknik, familjen Niclas Ericsson, Unionen och Nyenburgh.

Aktieägare som representerar omkring 67,2 procent av aktierna i Xspray Pharma, inklusive bolagets största aktieägare Östersjöstiftelsen som inte själv deltar i emissionen, har förbundit sig att rösta för emissionen vid den extra bolagsstämman.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka den institutionella ägarbasen i bolaget och samtidigt på ett skyndsamt sätt möjliggöra finansiering av utveckling av ytterligare produktkandidater. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 1 350 000 kronor till 13 706 460 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 9,8 procent av såväl antalet aktier och röster.

Rådgivare

Xspray Pharma har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och Erik Penser som emissionsinstitut. Zonda Partners har agerat rådgivare åt styrelsen.