Xspray Pharma genomför en riktad nyemission till Flerie Invest och tillförs cirka 100 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-11-08

Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att styrelsen för bolaget har beslutat om en riktad nyemission av 1 612 904 aktier till en kurs om 62 kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 100 miljoner kronor.

Styrelsen för Xspray Pharma har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 612 904 aktier. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 62 kronor per aktie, vilken har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Xspray Pharmas aktie på Nasdaq Stockholm för femdagarsperioden som avslutades den 5 november 2021. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 100 miljoner kronor.

Aktierna har tecknats av Flerie Invest, ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel, grundat av Thomas Eldered. Då Xspray Pharma har valt att fokusera på den förbättrade versionen av dasatinib, Dasynoc™, kommer emissionslikviden i huvudsak att användas för att stärka utvecklingen av bolagets närvaro i USA, i första hand med de strategiska marknadsföringsresurser som behövs för marknadslanseringen av Dasynoc™. Resurser kommer också att läggas på att accelerera utvecklingen av den snabbt växande portföljen.

”Xspray Pharma har en mycket lovande och växande produktportfölj där Dasynoc™ nu står inför ansökan om marknadsgodkännande samtidigt som HyNap-Nilo ska genomgå studier och registreringsgrundande studier. Flera produkter i den tidiga fasen kommer också att nå det kliniska utvecklingsstadiet inom det närmaste året. Det är naturligtvis mycket glädjande att Flerie Invest, i detta för Xspray Pharma så viktiga skede, väljer att investera i bolaget. Flerie Invest är en specialiserad och långsiktig investerare vars ledning har en djup och bred kompetens och erfarenhet av kommersiell läkemedelsproduktion. De har dessutom ett mycket starkt kontaktnät inom den globala läkemedelsindustrin. Flerie Invest blir ett mycket värdefullt tillskott i Xspray Pharmas ägarlista”, säger Per Andersson, VD för Xspray Pharma.

”Vi har följt Xspray Pharma under en längre tid och är imponerade över potentialen i bolagets unika teknologi. Den nyligen beslutade inriktningen mot förbättrade PKI:er, och inte renodlade generika, gör bolaget än mer intressant. De förbättrade läkemedlen har potential att ge färre biverkningar och bättre effekt och därmed utgöra väsentliga terapier för berörda patienter. Vi ser därför fram emot att vara delaktiga i bolagets fortsatta utveckling”, kommenterar Thomas Eldered, grundare och styrelseledamot i Flerie Invest.

Styrelsen har beslutat om emissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att investeringen från Flerie Invest är det för Xspray Pharma, och därmed för aktieägarna, mest fördelaktiga sättet att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt få ombord en välrenommerad, specialiserad och långsiktig investerare.

Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att det inte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finns förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt genomföra en företrädesemission på för bolaget fördelaktiga villkor, att den teckningskurs som framförhandlats med Flerie Invest på armslängds avstånd inte är rabatterad utan har baserats på den volymviktade genomsnittskursen för Xspray Pharmas aktie under den fem-dagarsperiod som avslutades den 5 november 2021, den sista handelsdagen före emissionsbeslutet, samt att Flerie Invest inte tidigare är aktieägare i Xspray Pharma. Styrelsens samlade bedömning är således att det finns goda skäl att avvika från företrädesrätten och genomföra en riktad nyemission.

Flerie Invest har i samband med emissionen åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte överlåta några aktier i Xspray Pharma under en lock up-period om 360 dagar. I samband med emissionen har Xspray Pharma även åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte genomföra några nyemissioner av aktier för en period om 90 dagar.

Genom nyemissionen ökar det totala antalet aktier och röster med 1 612 904, från 19 067 504 till 20 680 408, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,8 procent baserat på antalet aktier och röster i Xspray Pharma efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 1 612 904 kronor, från 19 067 504 kronor till 20 680 408 kronor.

Xspray Pharma har i samband med nyemissionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.