Xspray Pharma offentliggör prospekt avseende nyemission, ansöker om notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande 2017-08-25

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray” och ”Bolaget”) har ansökt om notering på Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen en nyemission om 132 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Prospekt för nyemissionen registrerades och godkändes den 25 augusti av Finansinspektionen. Teckningsperiod är 28 augusti – 11 september 2017.

I samband med Xsprays planerade notering på Nasdaq First North genomförs en nyemission som vid full teckning inbringar 132 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet genomförs i syfte att tillföra Bolaget kapital för att säkerställa Bolagets fortsatta utveckling samt slutföra kliniska studier för Bolagets tre produktkandidater för vidare lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020 – 2023, med första produktlansering senast 2021.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar en emission av högst 6 000 000 aktier. Vid full teckning inbringar nyemissionen 132 MSEK.
  • Aktierna erbjuds i form av en post av 250 aktier. Varje post erbjuds till en teckningskurs om 5 500 SEK/post, dvs. 22 SEK/aktie.
  • Teckningskursen motsvarar en bolagsvärdering om 139,8 MSEK (pre-money).
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 28 augusti – 11 september 2017.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North av aktierna är den 28 september 2017.

Teckningsåtaganden

Genom skriftliga teckningsåtaganden har Swedbank Robur Fonder AB, Vasastaden Holding AB, Healthinvest Partners AB, Ålandsbankens Aktiefonder Abp, Ribbskottet AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (”Cornerstone Investors”) åtagit sig att förvärva 3 300 000 aktier i Erbjudandet motsvarande 72,6 MSEK. Därtill har Östersjöstiftelsen och andra befintliga aktieinnehavare åtagit sig att förvärva 2 062 200 aktier i Erbjudandet motsvarande 45,4 MSEK. Sammantaget har Cornerstone Investors och befintliga ägare genom skriftliga teckningsåtaganden förbundit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett belopp om cirka 118 MSEK, eller cirka 89 %, av det totala emissionsbeloppet i Erbjudandet. Cornerstone Investors åtagande är förenat med villkor. För det fall av något av dessa villkor inte uppfylls finns en risk för att Cornerstone Investors inte uppfyller sina åtaganden.

Om Xspray Pharma

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Bolaget använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi i kombination med väldokumenterade substanser för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI).

Proteinkinashämmare är anmärkningsvärt effektiva vid behandling av olika cancerformer och är det näst största segmentet av läkemedel för riktad cancerbehandling. PKI:er står för mer än 27 % av den globala onkologimarknaden och försäljningen på den amerikanska marknaden förväntas att fördubblas till över 21 miljarder USD år 2020.

”Genom nyemissionen tillförs vi resurser så att vi med vår unika RightSize-teknologi kan slutföra utvecklingen av tre produkter under perioden 2020-2023 med målet att lansera den första produkten på den amerikanska marknaden senast år 2021. Produktkandidaterna är versioner av tre storsäljande cancerläkemedel, samtliga med blockbusterstatus med en årlig försäljning över 1 miljard USD. Vi planerar också att skala upp vår befintliga produktionskapacitet för att kunna tillgodose de framtida kommersiella behoven," säger Per Andersson, VD på Xspray Pharma.

Xspray har hittills testat sin RightSize-teknologi på 16 av de idag 37 marknadsförda PKI:erna med lyckat resultat. Bolagets produkter visar förbättrade farmakokinetiska egenskaper som ger en bättre terapeutisk profil än samtliga av de kliniskt testade PKI-produkterna. Samtliga tre produktkandidater är indikerade för riktad behandling av cancer och godkända som s.k. Orphan Drugs där den årliga behandlingskostnaden är mycket hög och behandlingen livslång med tablettpriser upp till 3 000 SEK per styck. Detta skapar utrymme för en aggressiv prissättning som kan göra det möjligt för Xspray att nå höga marknadsandelar och snabb marknadspenetration med god marginal. 

Xspray Pharma AB (publ) har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Målet är att, genom medicinska fördelar och en unik patentsituation som skapas för produkter utvecklade med bolagets teknologi, kunna börja marknadsföra läkemedelsprodukter med höga marginaler i främst USA.

”Vår hybridnanopartikel-formulering (HyNap) ger oss möjlighet att lansera våra produkter exklusivt vid sidan av originalläkemedlet, utan hinder av deras sekundära patent. Dessa löper i de aktuella fallen under en period om 3-8 år,” förklarar Per Andersson.

Bolaget har erhållit proof-of-concept för sina produktkandidater HyNap-Dasa och HyNap-Nilo, och Freedom to Operate (FTO) för HyNap-Dasa och HyNap-Sora. Samtliga tre produktkandidater har en väldefinierad väg till godkänt läkemedel, för HyNap-Dasa är den redan bekräftad av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. FDA har även bekräftat att Xspray endast behöver bevisa bioekvivalens samt födointeraktion i kliniska Fas 1-studier på friska försökspersoner eftersom Bolaget fokuserar på redan etablerade läkemedelssubstanser, där Fas 2 och Fas 3-studier redan har genomförts. Vägen till marknaden blir därmed snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv.

”Våra kommande produkter kan skapa en märkbar skillnad för patienternas livskvalitet och chans till överlevnad. Genom en avancerad patentstrategi och en aggressiv prissättning kan vi ta marknadsandelar och skapa en långsiktig lönsamhet både för Bolaget och dess ägare samtidigt som kostnadsbördan i samhället kan reduceras," säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.

Prospekt, informationsbroschyr, teckningssedel samt anmälan till Bolagets roadshow finns tillgängliga på www.xspraypharma.com samt www.redeye.se/transaction/xspray-pharma.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Xspray Pharma AB i samband med noteringen och emissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

Selling agents

Nordnet är Selling Agents.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Xspray Pharma AB (publ)
Per Andersson, CEO

Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com
www.xspray.com

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 326

171 63 Solna

info@xspray.com 

www.xspray.com