Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q1, januari – mars 2020

Pressmeddelande 2020-05-14

”Detta år är ett viktigt år för Xspray. Jag förväntar mig att det amorfa material som vår världsunika produktionsanläggning levererar kommer att ge positiva kliniska data, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ansöka om marknadsgodkännande för HyNap-Dasa i USA. Detta gör att vi, tillsammans med en partner som antingen köper eller licencierar HyNap-Dasa produkten, får tillträde till en mångmiljardmarknad.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under januari – mars 2020

 • I februari inleddes stabilitetsstudier av de finala HyNap-Dasa tabletterna som ska utgöra underlag för bolagets ANDA-ansökan.
 • I februari beviljades Xspray ytterligare fyra produktpatent i USA avseende den farmaceutiska sammansättningen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa.
 • I mars fick Xsprays produktionspartner Nerpharma besked om godkännande från den italienska läkemedelsmyndigheten (AIFA) för den fullskaliga produktionsanläggningen.
 • I mars godkände Nasdaq Stockholms bolagskommitté Xsprays ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 27 mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Xspray meddelade i mitten på april att starten för de registreringsgrundande kliniska bioekvivalensstudierna med HyNap-Dasa senareläggs med två till tre månader till följd av Covid-19 pandemin.

Januari – mars 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -10 532 kSEK ( -7 753)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,63 SEK (-0,51)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 490 kSEK (-12 926)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -23 918 kSEK (-15 473)

Januari – mars 2020, moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -10 513 kSEK (-7 792)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,63 SEK (-0,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 245 kSEK (-12 943)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/