Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari – juni 2020

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-07-31

”Vi är nu i slutfasen av arbetet med vårt första proteinkinashämmar (PKI) projekt, HyNap-Dasa. HyNap-Dasa har i tidigare kliniska studier visat goda resultat och vi ser fram emot att ta del av positivt resultat även denna gång. Vi har ett spännande och mycket innehållsrikt andra halvår framför oss, då vi får våra kliniska studieresultat och kan intensifiera arbetet med att finna en kommersiell partner för vår första produkt.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • I maj beslöt årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av samtliga tidigare ledamöter. Tidigare ledamoten Hans Arwidsson avböjde omval.
 • I maj tillkännagavs starten av de registreringsgrundande kliniska bioekvivalensstudierna med HyNap-Dasa.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juli meddelade Xspray att alla friska frivilliga i den första av två grupper nu har blivit doserade. Studien genomförs för att visa att HyNap-Dasa är bioekvivalent med originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib).

April – juni 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -15 346 kSEK (-9 359)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,92 SEK (-0,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 822 kSEK (-1 019)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -25 115 kSEK (-29 475)

Januari – juni 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -25 878 kSEK (-17 112)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,54 SEK (-1,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 311 kSEK (-13 945)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -49 033 kSEK (-44 948)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 137 766 kSEK (162 338)

April – juni 2020, moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -15 328 kSEK (-9 349)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,92 SEK (-0,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 580 kSEK (-794)

Januari – juni 2020, moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -25 841 kSEK (-17 141)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,54 SEK (-1,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 825 kSEK (-13 980)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 137 716 kSEK (162 288)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/