Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2018

Pressmeddelande 2018-11-28

” Studieresultaten från vår bioekvivalensstudie med HyNap-Dasa innebär en viktig milstolpe för Xspray Pharma eftersom vi nu kan påbörja förberedelserna för den registreringsgrundande fasen av vårt kliniska program, samtidigt som de tar oss närmare en marknadslansering av HyNap-Dasa.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Andra kvartalet, juli–september 2018
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

• Resultat före skatt uppgick till –4 116 kSEK (–2 836).

• Nettoomsättningen uppgick till 71 kSEK (100).

• Resultat per aktie uppgick till –0,30 SEK (–0,43).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (–4 253) kSEK (8 880).

• Den kliniska bioekvivalensstudien avseende formuleringen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa slutfördes och de mycket lovande preliminära resultaten presenterades den 9 september.

De första nio månaderna, jan–sep 2018
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

• Resultat före skatt uppgick till –12 501 kSEK (–8 487).

• Nettoomsättningen uppgick till 71 kSEK (311).

• Resultat per aktie uppgick till –0,93 SEK (–1,31).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –11 859 kSEK (2 232).

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 157 922 kSEK (137 679).

• Totalt eget kapital uppgick till 225 981 kSEK (161 151).

• Xspray Pharma genomförde en riktad nyemission om 1 350 000 aktier som tillförde cirka 88 MSEK före emissionskostnader för att expandera produktportföljen.

• Bolaget anställde Charlotta Liljebris som ny forskningschef.

• Xspray Pharma och NerPharMa levererade prövningsmaterial till den kliniska HyNap-Dasa-studien som därmed initierades. Studien slutfördes under perioden och de mycket lovande preliminära resultaten presenterades den 9 september.

Händelser efter den 30 september 2018

• Den 10 oktober presenterades den färdigställda analysen av fullständiga data från den kliniska bioekvivalensstudien med HyNap-Dasa. Studieresultaten fastställde bioekvivalens för en optimerad formulering av HyNap-Dasa och stärkte de slutsatser som kunde dras utifrån preliminära data.

• Xspray Pharmas styrelse fattade beslut att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas ske inom 12 månader och görs för att öka förutsättningarna för en breddad ägarbas.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

E-mail: per.andersson@xspray.com

Tel: 0706 88 23 48

Xspray Pharma i korthet      

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om femår med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspraypharma.com