Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2019

Pressmeddelande 2019-11-14

2019-11-14

”Det är med högt tempo, engagemang och bred sakkunskap som Xsprays team under perioden fortsatt föra den produktkandidat som har kommit längst i utvecklingsprocessen, HyNap-Dasa, en amorf version av Sprycel® (dasatinib), fram mot vår första ANDA-ansökan. Målsättningen att lämna in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA under sommaren nästa år står fast, liksom den planerade marknadslanseringen i USA av HyNap-Dasa under 2021.”

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

•Xspray meddelade att bolaget siktar på listbyte till Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020

• Tillverkningsprocessen av amorft material i kommersiell skala med Xspray’s patenterade teknologi har validerats och testats för robusthet hos bolagets italienska tillverkningspartner 

Väsentliga händelser efter delårsrapportens utgång

• Xspray meddelade i oktober att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) godkänt bolagets IND-ansökan för produktkandidaten HyNap-Dasa

Juli – september 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

• Resultat före skatt uppgick till –10 583 kSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,70 SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8 747 kSEK

Januari – september 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

• Resultat före skatt uppgick till –30 138 kSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –2,00 SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –22 692 kSEK

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 130 657 kSEK

Juli – september 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

• Resultat före skatt uppgick till –10 587 kSEK (–4 116)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,70 SEK (–0,30 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8 281 kSEK (–4 253)

Januari – september 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (71)

• Resultat före skatt uppgick till –30 171 kSEK (–12 501)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –2,00 SEK (–0,93 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –22 018 kSEK (–11 859)

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till (130 607) kSEK (157 922)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Email: per.andersson@xspray.com

 

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:00 CET.

 

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2019 är 47 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap-Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90