Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2020

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-11-20

”Xspray Pharma befinner sig i en händelserik fas med flera avgörande milstolpar inom räckhåll. Efter genomförda bioekvivalensstudier arbetas det intensivt med förberedelserna för bolagets första ANDA-ansökan och att hitta den rätta partnern för HyNap-Dasa.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • I augusti signerades en överenskommelse med Pharmacare Premium Ltd. om att bygga en ny tillverkningsenhet på Malta.
 • I augusti meddelades de preliminära resultaten från den första av två kliniska studier där Hy-Nap-Dasa jämfördes med referensprodukten Sprycel®. Data visade att bioekvivalens för Hy-Nap-Dasa inte uppnåddes till följd av låg eller obefintlig absorption av Sprycel® hos några av testpersonerna. Studien genomfördes på friska frivilliga på fastande mage.
 • I augusti förstärktes Xsprays IP-rättigheter genom att ett ”Notice of Allowance” erhölls från det amerikanska patentverket avseende bolagets patentansökan för tabletter innehållande dasatinib propylenglykolsolvat (dasatinib PG).
 • I augusti meddelades att VD Per Andersson samt övriga optionsinnehavare utnyttjade möjligheten att teckna aktier i Xspray genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2017/2020.
 • I augusti publicerades 6-månadersdata från bolagets stabilitetsstudie med kommersiellt tillverkade HyNap-Dasa-tabletter. Data från studien visade att tabletterna uppfyller kravspecifikationerna och att data kan användas i en kommande ANDA-ansökan.
 • I september meddelade styrelseordförande, Michael Wolff Jensen, att han inte kommer att vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2021.
 • I september meddelades de preliminära resultaten från den andra av två kliniska studier för HyNap-Dasa. Studien uppfyllde statistiska och formella bioekvivalenskrav där HyNap-Dasa jämfördes med referensprodukten Sprycel®. Studien genomfördes på friska frivilliga i samband med att de hade intagit en måltid.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per aktie. Emissionen tillförde cirka 265 mSEK före transaktionskostnader och ökade antalet aktier med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504.
 • I oktober meddelades valberedningens sammansättning för årsstämman 2021.

Koncernen, juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -11 560 kSEK (-9 921)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,69 SEK (-0,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 764 kSEK (-8 747)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -19 868 kSEK (-22 898)

Koncernen, januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -37 438 kSEK (-27 033)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,23 SEK (-1,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 076 kSEK (-22 692)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -68 901 kSEK (-67 846)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 116 622 kSEK (130 657)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/