Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q4, januari – december 2020

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-02-25

”Vår affärsmodell skiljer oss från traditionell läkemedelsutveckling. Istället för att utveckla en ny läkemedelskandi-dat som ska genomgå Fas I, Fas II och Fas III studier, producerar vår teknologiplattform amorfa PKI-versioner som enbart behöver visa bioekvivalens med redan marknadsförda läkemedel. Många av de PKI:er vi jobbar med är högvariabla och svårlösliga, och det kan behövas flera studier för att uppnå bioekvivalens, vilket vi ser med HyNap-Dasa. Upprepade studier är ett vanligt förfarande för bolag som utvecklar generiska läkemedel. Vår utvecklingsprocess är nu etablerad och vi kommer att kunna arbeta med flera läkemedelskan-didater parallellt för att maximera antalet godkända produkter." Per Andersson, VD Xspray Pharma (publ)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per ak-tie. Emissionen tillförde cirka 265 mSEK före transaktionskostnader och ökade antalet aktier med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504.
 • I oktober meddelades valberedningens samman-sättning för årsstämman 2021.
 • I december erhöll Xspray Pharmas HyNap-Nilo särläkemedelsstatus från FDA för behandling av kronisk myeloisk leukemi.
 • I december erhöll Xspray Pharma positiva resultat från en studie med HyNap-Dasa under behandling med omeprazol.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Från och med den 4 januari 2021 flyttades bolagets ak-tier från Nasdaq Small Cap till Mid Cap-segmentet efter en stark kursutveckling under 2020.
 • I januari meddelade Xspray Pharma resultat från den ex-tra bioekvivalensstudien under fastande förhållande som genomfördes på HyNap-Dasa, resultatet var i linje med ti-digare bioekvivalensstudie.
 • I januari meddelades att VD Per Andersson samt övriga optionsinnehavare utnyttjade möjligheten att teckna ak-tier i Xspray Pharma genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2015/2021.
 • I februari meddelade Xspray Pharma att valberedningen föreslår Anders Ekblom att bli vald till ny styrelseordförande. Vidare föreslår valberedningen omvald av tidigare ledamöterna samt nyval av Anders Bladh som ny leda-mot. Beslut tas vid kommande ordinarie årsstämma den 20 maj 2021.

Oktober – december 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -14 972 kSEK (-18 738)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,81 SEK (-1,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-gick till -11 717 kSEK (-11 546)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-gick till -27 926 kSEK (-24 147)

Januari – december 2020, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -52 410 kSEK (-45 771)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -3,05 SEK (-3,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-gick till -47 792 kSEK (-34 237)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-gick till -96 828 kSEK (-91 994)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 325 598 kSEK (209 872)