Xspray Pharma tillförs 92,3 MSEK genom teckningsoptioner TO5

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-12-01

Xspray Pharma har idag sammanställt utfallet av teckningsoptioner serie TO5, som utfärdades i samband med företrädesemissionen i juni i år och vars teckningsperiod avslutades den 30 november. Totalt nyttjades 2 307 242 teckningsoptioner TO5 för teckning av lika många nyemitterade aktier. Därmed tillförs Xspray Pharma 92,3 MSEK i emissionslikvid som ska användas till USA-lanseringen av bolagets första produkt Dasynoc, samt fortsatt utveckling av övriga produktkandidater i bolagets portfölj.

”Det är glädjande att vi åter får en hög teckningsgrad i en utmanande marknad. Utfallet innebär att inte bara våra institutionella och övriga storägare samt nyckelpersoner i ledningen, utan också ett stort antal mindre investerare har valt att gå med och teckna. Därmed har våra aktieägare än en gång visat ett starkt stöd för vår kommersialiseringsplan som vi nu kan fullfölja med oförminskad kraft,” kommenterar Xspray Pharmas VD Per Andersson.

I samband med företrädesemissionen i juni i år utfärdades 3 132 946 teckningsoptioner serie TO5. Varje TO5 gav rätt att teckna en nyemitterad aktie för 40 SEK under perioden 16-30 november. Vid sammanställning efter teckningsperiodens slut hade 2 307 242 teckningsoptioner nyttjats för teckning av aktier för 40 SEK styck. Antalet aktier i bolaget ökar med 2 307 242 och aktiekapitalet ökar med 2 307 242 SEK.

”Vi känner oss trygga med att fortsätta på vår utstakade väg, stärkta av vetskapen att vi nu har de nödvändiga medlen för att framgångsrikt finansiera vår verksamhet fram till lanseringen. Den budgeterade kostnaden fram till lanseringen har dessutom minskat, dels genom att fastställa lanseringstidpunkten, dels genom att vi inte längre behöver avsätta medel för en legal tvist,” kommenterar Per Andersson.

Likviden som tillförs bolaget genom teckningen av teckningsoptioner serie TO5 ska primärt användas till att finansiera förberedande aktiviteter för lanseringen av Dasynoc på den amerikanska marknaden samt allmänna företagsändamål, pågående driftskostnader och fortsatt utveckling av produktkandidater.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Baeckstrom
Finance Director
Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 708365617
E-mail: niklas.baeckstrom@xspray.com

Xspray Pharma i korthet
Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag med många produktkandidater i klinisk utveckling som använder sin innovativa, patenterade HyNap-teknik för att skapa förbättrade versioner av marknadsförda proteinkinashämmare (PKI), det största onkologisegmentet, ofta med höga läkemedelspriser. Företagets mål är att bli marknadsledande inom förbättrade PKI för cancerbehandling. Xspray Pharmas främsta läkemedelskandidat, Dasynoc (XS004-dasatinib), genomgår för närvarande en FDA-granskning. Det är en amorf form av dasatinib, som visar bioekvivalens vid en 30 % lägre dos på grund av en bättre löslighetsprofil. Dess kompatibilitet med protonpumpshämmare (PPI), som ofta förskrivs samtidigt till patienter med kronisk myeloisk leukemi, är en betydande fördel. Xspray Pharma bygger upp en robust produktportfölj, inklusive XS003-nilotinib (en optimerad version av Tasigna®) och XS008-axitinib (en optimerad version av Inlyta®).

Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: XSPRAY).
www.xspraypharma.com