Xspray Pharmas båda incitamentsprogram tecknas fullt ut

Pressmeddelande 2021-06-23

Xspray Pharma (publ) har infört två långsiktiga incitamentsprogram, dels ett för samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, inom koncernen (LTIP 2021–2024), dels ett för den nya styrelseordföranden (LTIP 2021–2026), genom emission av teckningsoptioner. LTIP 2021–2024 ger de anställda möjlighet att teckna nya aktier om tre år och LTIP 2021–2026 ger styrelseordföranden möjlighet att teckna nya aktier om fem år. Antalet erbjudna teckningsoptioner tecknades fullt ut i båda programmen.

Vid årsstämman i Xspray Pharma AB den 20 maj 2021 godkändes ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021–2024) genom emission av högst 195 725 teckningsoptioner för samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, i koncernen. Vidare beslutades det vid årsstämman att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021–2026) för den nyvalde styrelseordföranden, Anders Ekblom, genom emission av 13 214 teckningsoptioner.

“Deltagarnas förtroende, engagemang och förväntningar på bolagets utveckling har speglats i intresset att delta i incitamentsprogrammen. Vi ser incitamentsprogram som ett utmärkt sätt att sammanföra anställdas och aktieägares intresse för värdeutveckling i bolaget,” säger Per Andersson, VD på Xspray Pharma.

Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till cirka 1,1 procent baserat på nuvarande antal aktier.