Xspray presenterar data på ASCO: Vanligt förekommande sammedicinering av KML-patienter ger mer negativa effekter på biotillgängligheten än väntat

Pressmeddelande 2024-05-24

Xspray presenterar data på American Society of Clinical Oncology (ASCO) som påvisar att samtidig medicinering med PPI:er och TKI:er förekommer frekvent hos KML-patienter. För kristallint dasatinib visar data en betydligt större än väntad påverkan på biotillgängligheten vid denna vanliga sammedicinering: i) 54% av KML-patienterna (kronisk myeloisk leukemi) behandlades med PPI (protonpumpshämmare), ett syrahämmande läkemedel som t.ex. omeprazol. ii) 66% av sammedicineringen utfärdades av olika vårdgivare. iii) För kristallin formulering av dasatinib minskade upptaget definierat som Cmax med 96% och AUC24 med 88%

Xspray Pharma AB (publ), ett svenskt läkemedelsföretag som använder sin innovativa HyNap-teknologi för att utveckla förbättrade versioner av marknadsförda läkemedel för behandling av cancer, publicerade i går ett abstract som bygger på studien “Frequency of Comedication of Proton Pump Inhibitors with Crystalline Dasatinib in Chronic Myeloid Leukemia and Effects on TKI-Bioavailability”, som kommer att presenteras vid det kommande årsmötet hos American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago ´, USA, den 3 juni 2024, Poster nr 120 (1).

Tyrosinkinashämmare (TKI), inklusive dasatinib, har förbättrat de kliniska resultaten avsevärt hos patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML). Dock reduceras biotillgängligheten och den systematiska exponeringen av den kristallina formuleringen av dasatinib genom sammedicinering med syrahämmande läkemedel vilket kan påverka den kliniska responsen och därför bör sammedicinering undvikas med protonpumpshämmare (PPI), såsom omeprazol. (2)

Studien som genomförts i samarbete med Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att 54 % av de KML-patienter som identifierats i det svenska KML-registret har fått minst en PPI förskriven och 34 % av patienterna som behandlades med TKI sammedicinerades dessutom med PPI. Av de som sammedicinerade med PPI kom 66 % av förskrivningarna från annan vårdgivare. Vidare visar studien hur biotillgängligheten av kristallint dasatinib påverkas av sammedicinering med PPI. Effekten av PPI är betydligt större än tidigare rapporterats på biotillgängligheten av kristallint dasatinib, där Cmax och AUC24 minskade med 96 % respektive 88 %.

”Konsekvent upptag och biotillgänglighet av dasatinib är viktigt för att framgångsrikt hantera sjukdomen, men man tar ofta inte hänsyn till detta i vårdgivningen vilket vår data visar”, säger Per Andersson, VD för Xspray Pharma. ”För att ta itu med denna viktiga fråga är vi på väg att lansera Dasynoc®, vår optimerade version av dasatinib, med ett så kallat PDUFA (Prescription Act Use Fee Amendment) datum den 31 juli 2024 och den kommersiella lanseringen av Dasynoc® planeras ske i USA den 1 september 2024.”

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/239588
 
Referenser:
1.     Dahlén T, Larfors G, Lennernäs H et al. Frequency of Comedication of Proton Pump Inhibitors with Crystalline Dasatinib in Chronic Myeloid Leukemia and Effects on TKI-Bioavailability. American Society of Clinical Oncology, Annual Meeting 2024. Chicago. Abstract 6561. Poster 120.
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/239588
 
2.     Sprycel® (dasatinib) Tablets for oral use. Labeling, Supplement 27. 02 Aug 2023. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=021986. Accessed 22 May 2024.