Xsprays emission övertecknad inför planerad notering på First North 28 september

Pressmeddelande 2017-09-13

Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray” eller ”Bolaget”) avslutade den 11 september 2017 teckningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget inför notering på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Emissionen uppgår till ca 132 MSEK, varav ca 118 MSEK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare och befintliga ägare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och det publika Erbjudandet om ca 14 MSEK var övertecknat ca nio gånger. Räknat på hela nyemissionen var överteckningsgraden 184 procent. Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North är planerad till den 28 september 2017.

Xspray har genomfört en nyemission genom att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget. Teckningsperioden för Erbjudandet löpte mellan 28 augusti – 11 september 2017 och omfattade totalt 6 000 000 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget ca 132 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till drygt 243 MSEK fördelat på cirka 3 000 privata och institutionella investerare. Av tecknat belopp härrör 118 MSEK från teckningsåtagare.

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Xspray från både allmänheten och institutionella investerare. Emissionen ger oss möjlighet att slutföra utvecklingen av våra första tre cancerläkemedelsprodukter med målsättningen att kunna lansera dessa på den amerikanska marknaden under 2020 – 2023. Vår hybridnanopartikel-formulering (HyNap) ger oss möjlighet att lansera våra produkter exklusivt vid sidan av originalläkemedlet, utan hinder av deras sekundära patent, vilket vi med spänning ser fram emot. Jag är glad över att vi har fått en bred och bra ägarbas med flera institutionella ägare och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna,” kommenterar Per Andersson, VD i Xspray.

Tilldelning 

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen för Xspray har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 25 augusti 2017.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Efter tilldelning kommer bolaget att ha drygt 2 100 ägare.

Första dag för handel 

I samband med emissionen har styrelsen för Xspray ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 28 september 2017.

Kortnamn:     XSPRAY

ISIN-kod:        SE0009973563

Rådgivare   

Redeye AB har agerat finansiella rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.