Kallelse till extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-10-25

Aktieägarna i Xspray Pharma AB (publ), organisationsnummer 556649-3671 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 november 2018 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. 

Rätt tilldeltagande 

Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 22 november 2018, dels senasttorsdagenden22november2018tillbolagetanmälersinavsiktattdeltavidextra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Xspray Pharma AB (publ), Råsundavägen 12, 169 67 Solna eller via e-post till karin.krylborn@xspray.com.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högsttvå).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 22 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag. 

Fullmakt, ombud m.m. 

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa i god tid före  stämman. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.xspraypharma.com,och sänds på begäran till aktieägare som uppger sinpostadress.

Förslag tilldagordning

1. 1.    Öppnande av stämman
2. 2.    Val av ordförande vidstämman
3. 3.    Upprättande och godkännande avröstlängd
4. 4.    Val av en eller två justeringsmän
5. 5.    Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6.    Godkännande avdagordning
7. 7.    Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTI 2018) och emission av teckningsoptioner 
8. 8.    Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkten 7 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTI 2018) och emission av teckningsoptioner 

Syfte med att anta LTI 2018 

Syftet med LTI 2018 är att koppla en större andel av anställda i Xspray Pharmas ersättning till Xspray Pharmas och Xspray Pharmas långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2018 kommer vara ett viktigt program för att Xspray Pharma ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Xspray Pharma ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. 

Emission av teckningsoptioner / fördelning av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 234 505 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 234 505 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. 

LTI 2018 omfattar ca 17 personer. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2018. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma VD, ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedan och som är anställda i bolaget, eller som under teckningstiden ingått avtal om anställning i Xspray Pharma. Överteckning kan inte ske. 

+——————-+——————————————-+
|Kategori |Maximalt antal optioner per person/kategori|
+——————-+——————————————-+
|A. Verkställande |31 267/31 267 |
|direktör  | |
+——————-+——————————————-+
|B. Vice president /| 23 437/148 520 |
|ledande | |
|befattningshavare | |
|(ca 11 personer) | |
+——————-+——————————————-+
|C. Övriga anställda|15 625/54 718 |
|(ca 5 personer) | |
+——————-+——————————————-+

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett ersättningssystem som kopplar en större andel av nyckelpersoner i Xspray Pharmas ersättning till Xspray Pharmas och Xspray Pharmas långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänkar de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2018 kommer vara ett viktigt program för att Xspray Pharma ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Xspray Pharma ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista från och med den 6 december 2018 till och med den 13 december 2018.Betalning ska erläggas i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 17 januari 2022.

Teckningskursen per aktie ska motsvara ca 170 procent av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för Xspray Pharmas aktie enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under fem handelsdagar efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2018, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. 

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. Övriga villkor framgår av de fullständiga optionsvillkoren.

Villkor

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 6,40 kronor per option baserat på en teckningskurs per aktie om 147,60 kronor.

Bolaget kommer subventionera deltagarnas premie med ett belopp motsvarande premieintäkten. Subventionen betalas ut i samband med att optionerna tilldelas deltagarna. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på antaganden om optionsvärde enligt ovan, beräknas maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år uppgå till 1,5 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Uppkommen löneskatt med anledning av bonusen ska betalas av respektive deltagare. 

Deltagares berättigande till subvention förutsätter att deltagaren vid tiden för utbetalningen av bonusen är anställd i bolaget och fortsätter vara anställd i bolaget under tre år (subventionen kommer annars prorateras) och att han eller hon inte har överlåtit sina optioner. 

Förköp och anställnings upphörande

En förutsättning för att deltagarna ska erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. 

Utspädning

Deltagarna i LTI 2018 har rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier, under förutsättning av fullt utnyttjande av de idag redan utgivna teckningsoptionerna under tidigare beslutade incitamentsprogram, motsvarar cirka 1,63 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

LTI 2018 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för LTI 2018 före skatt, inklusive subventionen, inkluderar administrativa kostnader och kostnader för sociala avgifter. Den totala kostnaden för LTI 2018, under antagande av fullt deltagande beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner kronor över en treårsperiod.

Beredning av ärendet

Principerna för LTI 2018 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. 

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns sedan tidigare två aktierelaterade incitamentsprogram. Det första teckningsoptionsprogrammet omfattar 255 000 teckningsoptioner med lösenpriset 25 kronor per aktie. Dessa kan utnyttjas senast 21 januari 2021. Det andra teckningsoptionsprogrammet består av 199 591 teckningsoptioner som kan utnyttjas senast 30 augusti 2020 med en teckningskurs på 49,30 kronor. För information om de befintliga incitamentsprogrammen se årsredovisningen not 12.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår ovan. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.xspraypharma.com, senast från och med onsdagen den 7 november 2018 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 706 460. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Solna i oktober 2018

Xspray Pharma AB (publ) 

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta :
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48 

Email: per.andersson@xspray.com 

Denna information är insiderinformation som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 22.00 CET.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).