Kommuniké från extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-03-26

Pressmeddelande, Solna den 26 mars 2020

 

Vid extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ) idag den 26 mars 2020 fattades följande beslut. 

Antagande av incitamentsprogram

Extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ett antal anställda i Xspray. Enligt incitamentsprogrammet kommer deltagare att erbjudas förvärva teckningsoptioner vilka efter tre år berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 170 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Xsprays aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna. Bolaget kommer delvis att subventionera deltagarnas premie. 

 

Sammanlagt kan högst 79 074 teckningsoptioner emitteras. Baserat på antalet aktier i Xspray Pharma kan maximal utspädning till följd av LTI 2020 uppgå till cirka 0,47 procent. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
E-post: per.andersson@xspray.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 17.00. 

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

 

www.xspraypharma.com

 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90